Használati feltételek

Használati feltételek

HASZNÁLATI FELTÉTELEK
HONLAP ÉS ONLINE VALUTARENDELÉS

A Használati Feltételek célja, hogy meghatározza az Interchange Kft. (székhely: 1053 Budapest, Károlyi utca 12., a továbbiakban: Társaság vagy INTERCHANGE) által nyújtott, a Társaság honlapján keresztül elérhető online valutarendelési szolgáltatás tárgyát, feltételeit, valamint az INTERCHANGE és az Ügyfél kapcsolatát.

Jelen Használati Feltételek tartalmazzák:

 • az online valutarendelésre vonatkozó általános üzleti feltételeket (I);
 • az INTERCHANGE honlap használatának általános feltételeit (II)

A Használati Feltételeket INTERCHANGE jogosult bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül módosítani. Az Ügyfél felelőssége, hogy új tranzakció kezdeményezése előtt tájékozódjon a mindenkor hatályos feltételek felől.

Az Ügyfél kijelenti, hogy tudomásul vette és elfogadta jelen Használati Feltételeket az online valutarendelés kezdeményezése előtt.

I  –  Általános Üzleti Feltételek

1 – A szoltáltatást nyújtja

INTERCHANGE Pénzügyi Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: INTERCHANGE)
Székhely: 1053 Budapest, Károlyi utca 12.
Cégjegyzékszám: 01-09-169375
Adószám: 10740862-4-41
Telefon: +36 1 411 3580
Email cím: interchange@interchange.hu
INTERCHANGE az MKB Bank (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.) ügynökeként valutaváltási tevékenységet folytat 2013. évi CCXXXVII tv. (a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról) és a 297/2001. (XII. 27.) Kormányrendelet (a pénzváltási tevékenységről) előírásainak megfelelően.

2 – Az INTERCHANGE weboldalán elérhető szolgáltatások

INTERCHANGE weboldala online valutarendelési szolgáltatást nyújt magán- és jogi személyeknek üzleti- vagy magáncélú utazásaikhoz. INTERCHANGE weboldalának spekulációs vagy befektetési célú használata kizárt.
Jelen Általános Üzleti Feltételek kizárólag azokra a valutanemekre érvényesek, amelyek az INTERCHANGE honlapján a rendelés kezdeményezésekor elérhetők.
INTERCHANGE honlapján az alábbi szolgáltatások érhetők el:

 • Kiválasztható az az INTERCHANGE hálózatához tartozó pénzváltó iroda, ahol az ellenérték kifizetésre, majd a megrendelt valuta átvételre kerül.

Semmilyen esetben sincs lehetőség a valutát az INTERCHANGE hálózatán kívüli egyéb helyre rendelni.
Az INTERCHANGE honlapján feltűntetett adatok csak tájékoztató jellegűek, mely semmilyen esetben sem szolgálhatnak hivatkozás alapjául.

3 – Minimális és maximális rendelés

A megrendelni kívánt valuta értéke nem lehet kevesebb, mint 100 EUR.
Az egy fő részére, egy napra megrendelni kívánt valuta mennyisége nem haladhatja meg az 5.000 EUR értéket.

4 – A rendelés folyamata

A valutát rendelni kívánó Ügyfél köteles az INTERCHANGE honlapján keresztül kért adatokat megadni.
Ügyfél tudomásul veszi, hogy adatainak honlapon keresztül történő megadása nem helyettesíti a pénzváltó irodában végzett, jogszabály által előírt ügyfélazonosítást, illetve -átvilágítást.

 • Az Ügyfél a leadni kívánt rendelésnek megfelelően kitölti a mezőket.
 • Az Ügyfél továbbítja INTERCHANGE részére a szükséges adatokat.
 • Ügyfél véglegesíti online rendelését.
 • INTERCHANGE tájékoztatást küld Ügyfélnek az általa korábban megadott e-mail címre a rendelés befogadásáról vagy elutasításáról legkésőbb a rendelést követő első munkanapon.
 • Amennyiben a rendelést INTERCHANGE befogadja, az véglegesnek tekintendő.

Ha a rendelést INTERCHANGE nem fogadja el, ennek tényéről Ügyfél a lehető legrövidebb időn belül értesítést kap.
A rendelésnek az Ügyfél által kiválasztott pénzváltó iroda általi befogadása az Ügyfél által megadott e-mail címre küldött visszaigazoló e-mailben szintén megerősítésre kerül. Ezen üzenet a rendelés INTERCHANGE általi befogadását követő két munkanapon belül elküldésre kerül.
Az INTERCHANGE által küldött megerősítő e-mail kiküldését követően az Ügyfélnek 10 munkanap áll rendelkezésre, hogy a kijelölt pénzváltó irodába menjen, és rendelésének ellenértékét kifizesse. Ennek elmaradása esetén a rendelés törlésre kerülhet jelen szabályzat 7. pontja alapján.
A megrendelt valuta pénzváltó irodában történő átvételekor Ügyfélnek magával kell vinnie a rendelés visszaigazolását kinyomtatva, valamint egy személyazonosításra alkalmas igazolványt. Ezeket a dokumentumokat a pénzváltó irodában be kell mutatni. Amennyiben a rendelésen és az igazolványban szereplő családi névben vagy keresztnévben eltérés mutatkozik, a megrendelt valuta nem vehető át!
INTERCHANGE jogosult a dokumentumokról másolatot készíteni, hogy jogszabályban foglalt kötelességeinek eleget tegyen.

A megrendelt pénz csak a pénzváltó iroda nyitvatartási idejében vehető át. Ügyfél tudomásul veszi, hogy köteles a nyitvatartási idő vége előtt legalább a rendelés ellenértékének kifizetéséhez és a megrendelt pénz átvételéhez szükséges idővel előbb megjelenni.

A tranzakció bonyolítása magyar nyelven zajlik.
Amennyiben jelen Használati Feltételek egyéb nyelvekre is lefordításra kerülnek, a fordítás csak tájékoztatási célokat szolgál. Jelen Használati Feltételeknek kizárólag a magyar nyelvű változata hiteles és bír kötelező erővel a Felekre.
Ellentmondó bizonyíték hiányában a www.interchange.hu honlapon rögzített adatok bizonyítják a tranzakció létrejöttét és feltételeit Ügyfél és INTERCHANGE között.
A rendelés során rögzítetteken felüli igényeket INTERCHANGE az aktuális piaci körülmények függvényében jogosult elbírálni és kiszolgálni. INTERCHANGE nem garantálja ezen rendkívüli ügyféligények teljesítését.

5 – Fizetés

Ügyfél köteles rendelése ellenértékét a pénzváltóirodában, rendelése átvételekor megfizetni. A fizetés készpénzben lehetséges.
Az ellenérték Ügyfél általi teljes megfizetéséig a megrendelt valuta INTERCHANGE tulajdonát képezi.

6 – Árfolyam

A valutaváltásra vonatkozó árfolyamok HUF (magyar forint) valutában vannak feltüntetve, és minden adót és jutalékot tartalmaznak.
INTERCHANGE fenntartja a jogot, hogy az árfolyamokat bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa.
Ügyfél köteles rendelése ellenértékét a pénzváltóirodában, rendelése átvételekor megfizetni. Az átváltott valuta ellenértékét a váltás pillanatában hatályos árfolyam alapján kell kiszámolni.Az árfolyamok nem foglalják magukban az alternatív fizetési módozatok miatt keletkező esetleges többletköltségeket.

7 – A rendelés elutasítása, törlése

INTERCHANGE fenntartja a jogot, hogy bármely megrendelést visszautasítson az alábbi kritériumok bármelyikének teljesülése esetén:

 • Ügyfél által kezdeményezett tranzakció természete vagy feltételei sértik a hatályos jogszabályokat;
 • Ügyfél korábbi rendelésével kapcsolatos, folyamatban lévő vitás ügy miatt;
 • Ügyfél nem jelenik meg a megjelölt napon a kiválasztott pénzváltó irodában a megrendelt valuta kifizetése és átvétele céljából (a kiválasztott iroda nyitvatartási idejének végéig);
 • Ügyfél által rendelt valuta vagy valuták nem állnak rendelkezésre. Ebben az esetben INTERCHANGE e-mail útján mielőbb értesíti az Ügyfelet.

INTERCHANGE semmilyen esetben sem vállalja át Ügyfél által használt alternatív fizetőeszközök használatából eredő többletköltségeket.

8 – Kötelezettségek

8.1 – INTERCHANGE kötelezettségei

INTERCHANGE kötelezettsége kizárólag a valutarendelési folyamatra, a rendelt valuta rendelkezésre tartására terjed ki.
INTERCHANGE felelőssége ugyanakkor nem terjed ki arra az esetre, ha bármilyen oknál fogva az Ügyfél által tervezett valutaváltási tranzakció nem hajtható végre.

8.2 – A honlap elérésével kapcsolatos problémák

A honlap használatáról szóló Általános Használati Feltételek II. 5. pontja alapján INTERCHANGE felelőssége kizárt, amennyiben a nevezett pontban említett nehézségek felmerülnek.
Ezen felül, Ügyfél részére az oldal használata során felmerülő valamennyi közvetlen vagy közvetett költség kizárólagosan az Ügyfelet terheli.

8.3 – Az Ügyfél Általános Üzleti Feltételekkel és Általános Használati Feltételekkel ellentétes magatartása a honlap használata során

INTERCHANGE felelőssége semmilyen esetben sem terjedhet ki Ügyfélnek az oldal Általános Üzleti Feltételeiben vagy Általános Használati Feltételeiben foglaltak megszegésével járó magatartása miatt felmerülő közvetlen vagy közvetett károkra.

8.4 – Felelősségi korlátozások ügyfelek esetében

Az ügyfél egy éven belül jogosult jogi lépéseket tenni INTERCHANGE ellen attól a naptól kezdődően, amikor a vélt kárról tudomást szerzett, vagy amikor a tudomásra jutás elvárható lett volna.
Amennyiben INTERCHANGE felelőssége megállapítható, az ügyfél semmilyen esetben sem követelhet azon megrendelés leadásakor megfizetett árat meghaladó kompenzációt (beleértve minden esetleges kárt), melynek során INTERCHANGE felelőssége létrejött.

8.5 – Vis maior

INTERCHANGE felelőssége kizárt, amennyiben kötelességének vis maior esemény miatt nem tudott eleget tenni.

8.6 – Az ügyfél felelőssége

Ügyfél kizárólag a szolgáltatás kiválasztásáért, annak saját maga vagy harmadik fél általi rendeltetésszerű használatáért felel.

9 – A záradékok értelmezése

Annak ténye, hogy INTERCHANGE nem él Általános Üzleti Feltételek rendelkezéseiből eredő jogosultságaival nem zárja ki,  hogy INTERCHANGE ezen jogosultságaival éljen a későbbiekben.
Jelen záradékok nem helyettesíthetik az Általános Üzleti Feltételeket, és az érintett tevékenységre vonatkozó mindenkori jogszabályokkal együtt értelmezendők.
Amennyiben jogerős hatósági döntés értelmében az Általános Üzleti Feltételek valamely rendelkezését érvényteleníti, ezen érvénytelenítés nincs hatással az Általános Üzleti Feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességére.

10 – Alkalmazandó jogszabályok és illetékesség

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Magyarországon érvényes jogszabályok hatálya alá esik.
Bármilyen jogvita esetén, amennyiben a két fél nem tud békésen megegyezni, a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékes a vita rendezésében.

11 – Kapcsolat

Minden, INTERCHANGE honlapján leadott rendeléssel, vagy jelen Általános Üzleti Feltételekkel kapcsolatos kérdést Ügyfél az alábbi e-mail címen keresztül veheti fel a kapcsolatot INTERCHANGE-dzsel: operations@interchange.hu

II – A HONLAP HASZNÁLATÁNAK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

1 – Jogi információk

1.1 A honlap

Jelen honlap, (a továbbiakban „honlap”) a www.interchange.hu URL címen keresztül érhető el.

1.2 A szerkesztő

A honlapot szerkeszti:

INTERCHANGE Pénzügyi Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: INTERCHANGE)
Székhely: 1053 Budapest, Károlyi utca 12.
Cégjegyzékszám: 01-09-169375
Adószám: 10740862-4-41
Telefon: +361-411-3580
E-mail cím: interchange@interchange.hu
INTERCHANGE a valutaváltási tevékenységét MKB Bank (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.) pénzváltó ügynökeként végzi, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvénnyel, és a pénzváltási tevékenységről szóló 297/2001 (XII. 27.) kormányrendelettel összhangban.

A szerkesztővel az operations@interchange.hu e-mail címen, vagy a +361-411-3583 telefonszámon keresztül veheti fel a kapcsolatot.

1.3 Grafikai tervezés és kivitelezés

Jelen honlapot készítette:

Intermarketing Agency
20 Wood Lane
Leeds
United Kingdom

1.4 Kiszolgáló

Jelen honlapot kiszolgálja:
Invitel Távközlési Zrt.,
Székhely: 2040 Budaörs, Edison utca 4.
Cégjegyzékszám: 13-10-040575
Adószám: 12069316-2-44

2 – A honlap elérése

Az oldal és annak használata kizárólag személyes használatra engedélyezett. Felhasználó kötelezi magát, hogy sem az oldalt, sem az azon tárolt információkat vagy adatokat nem használja fel kereskedelmi, politikai vagy hirdetési célból, vagy bármilyen kereskedelmi célú megkeresésre, különösen kéretlen e-mailek küldése céljából.

3 – Az oldal tartalma

Minden védjegy, fotó, szöveg, megjegyzés, illusztráció, animált vagy állókép, videó képsor, hang és minden informatikai megoldás, melyek az oldal működtetéséhez szükségesek, illetve általában minden, az oldalon létrehozott vagy használt elem, mint szellemi tulajdon a hatályos törvények védelmét élvezi.
Minden elem a szerkesztő vagy partnerei teljes és kizárólagos tulajdonát képezi. Minden másolás, nyilvános bemutatás, használat vagy adaptáció, vagy ezek bármilyen formája, mely az elemeket részben, vagy egészben érintik, beleértve az informatikai megoldásokat, a szerkesztő írásos beleegyezése nélkül szigorúan tilos! Annak ténye, hogy a szerkesztő nem tesz jogi lépéseket tudomására jutott jogszerűtlen felhasználás miatt, semmilyen estre sem jelenti ezen felhasználás elfogadását és a lemondást a jogi eljárásról

4 – Az oldal kezelése

Az oldal megfelelő kezelése érdekében a szerkesztő bármikor jogosult a következő tevékenységekre:

 • Felfüggeszteni, megszakítani vagy korlátozni az oldal részének vagy egészének elérését, vagy az oldalt, vagy annak bizonyos részét kizárólag az internet felhasználóinak egy szűkebb csoportja részére elérhetővé tenni;
 • Törölni minden olyan adatot, amely a működést zavarja, vagy sérti a nemzeti vagy nemzetközi jogszabályokat, vagy az internethasználat etikáját;
 • Felfüggeszteni az oldal működését, frissítések telepítése céljából

5 – Felelősség

A szerkesztő felelőssége nem terjed ki az oldal, vagy annak egyes funkcióinak elérését megakadályozó hiba, üzemzavar, nehézség, vagy a működés szünetelésének esetére.
A szerkesztő felelőssége nem terjed ki az oldal karbantartás időtartama alatti szolgáltatás-kimaradásra. Ilyen szolgáltatás-kimaradás előzetes értesítés nélkül létrejöhet és meghatározatlan ideig tarthat.
A felhasználó oldalán lévő, a csatlakozáshoz szükséges valamennyi berendezés a felhasználó felelősségi köréhez tartozik. A felhasználó kötelessége megtenni minden elvárhatót, hogy az internetről érkező vírustámadások ellen a berendezéseit és adatait megvédje. Továbbá kizárólag a felhasználó felel az általa felkeresett oldalakért és a forgalmazott adatokért.
A felhasználó ellen indított jogi eljárás esetén a szerkesztő nem felelős:

 • A honlap használatáért, vagy bármely, interneten keresztül elérhető szolgáltatásért;
 • Jelen Általános Feltételek felhasználó általi be nem tartásáért.

Az oldal szerkesztője nem felelős semmilyen kárért, melyet a felhasználó, harmadik személy, és/vagy az eszközök szenvedtek el az oldalhoz történő csatlakozás következtében. E tekintetben a felhasználó lemond minden jogi lépésről.
Amennyiben a szerkesztő az oldal felhasználó általi használata következményeként békéltetési vagy bírósági eljárás alatt áll, ő is jogosult a felhasználó ellen jogorvoslattal élni, az eljárás során keletkező mindennemű veszteségei és költségei kompenzálása érdekében.

6 – Hiperhivatkozások

INTERCHANGE felelőssége nem terjed ki azon internetes oldalak tartalmára, melyek a saját oldalán elhelyezett hiperhivatkozásokon keresztül érhetők el.
INTERCHANGE honlapján bármilyen hiperhivatkozás Felhasználó általi elhelyezése szigorúan tilos a szerkesztő előzetes írásbeli engedélye nélkül. Az ezzel kapcsolatos megkereséseket a operations@interchange.hu e-mail címre szükséges továbbítani.
A szerkesztő bármilyen okból, indoklás nélkül jogosult ezeket a megkereséseket elutasítani. Amennyiben a szerkesztő jóváhagyólag dönt, ez minden esetben csak ideiglenes jóváhagyásnak minősül, és bármikor, indoklási kötelezettség nélkül visszavonható.
A szerkesztő felszólítására a hivatkozásokat haladéktalanul meg kell szüntetni.

7 – Személyes adatok

Az online rendelés folyamatához elengedhetetlen bizonyos személyes adatok bekérése, melyek a rendelés lebonyolításához szükségesek.
Az ügyfelek személyes adatainak kezelésének körülményeit az Online valutarendelési szolgáltatásra vonatkozó Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

8 – Sütik (Cookie-k)

Tájékoztatjuk, hogy a szervereink úgynevezett cookie-kat használnak.

Mi az a cookie?
A „cookie” vagy magyarul „süti”, egy a felhasználó számítógépére mentett fájl, mely megkönnyíti a meglátogatott oldalakon lévő beállítások és egyéb információk tárolását. A cookie-t a meglátogatott oldal szervere küldi a böngészőbe, amely azt lementi a böngészés során használt számítógépre, mobil-eszközre.

Cookie-k fajtái
Kétféle cookie-t különböztetünk meg:

 • Ideiglenes cookie-k, amelyek csak addig tárolódnak a számítógépen, míg a böngészési munkamenet véget nem ér. Ezek a cookie-k segítenek abban, hogy ne kelljen újra adatokat megadni az oldal elhagyása, majd újbóli visszatérése után.
 • Állandó cookie-k, melyek a számítógépen és a mobil-eszközön a böngészési munkamenet lejárta után is tovább tárolódnak. Segít azonosítani a weblapra visszalátogató számítógépet, de nem engedi, hogy a felhasználót személyesen azonosítsuk.

Ezeket a cookie-kat használjuk a weblapunkon:

NévDomainLeírásLejárat
_gainterchange.huCélja, hogy meg tudjuk különböztetni a látogatókat, segít, hogy megismerjük a böngészési szokásokat és szociodemográfia adatokat az adatküldő felhasználókról.1 év
_gidinterchange.huHasonló a _ga cookie-hoz, de annak csak egy ideiglenes változata.24 óra
_dc_gtm_UA-81036148-1interchange.huHasonló a _ga cookie-hoz, de annak csak egy ideiglenes változata.1 perc
_gatinterchange.huSemmilyen felhasználói információt nem tárol. Csupán korlátozza a doubleclick.net-re küldött kéréseket.1 év
pll_languageinterchange.huMeghatározza azt a nyelvi felületet, melyet az oldalunk megjelenít a következő látogatás során.1 év
cookies-allowedinterchange.huTárolja a felhasználó engedélyét a cookie-k tárolására.1 év
ci_sessioncalculator.interchange.euMunkamenet azonosító, amely segíti a honlapon leadott rendelés nyomonkövetését.2 óra

 

Egy másik csoport, a harmadik féltől származó cookie-k, kifejezetten a Google Analytics, mely a webhelyünkön futó hirdetési rendszerüzemeltető bizonyos szolgáltatásainak vagy cookie-jainak elemzésére szolgál. Ezeket a cookie-kat harmadik fél kezeli, és ezeknek az adatoknak az olvasására és rögzítésére nincs semmilyen lehetőségünk. Természetesen elfogadhatja vagy elutasíthatja a cookie-kat.

Cookie-k beállítása a böngészőben
Hagyományos böngészők, mint az Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari stb. támogatják a cookie-kezelést. A böngészőbeállításokban manuálisan törölheti, letilthatja, vagy teljesen tilthatja az egyes cookie-kat, illetve tilthatja/engedélyezheti az egyes weblapok számára. További információt találhat a cookie-k beállításairól a böngésző súgójában.

Alább találhatók a hagyományos böngészők cookie-kezeléseinek beállításai:

Internet Explorer: itt

Mozilla: itt

Chrome: itt

Opera: itt

Safari: itt

Google Analytics
Weboldalunkon a Google Analytics-et használjuk, ami egy internetes elemzési szolgáltatás. Ebből kifolyólag a Google cookie-kat használ. A weboldalunk használatával kapcsolatos cookie-k által generált információkat rendszerint a Google amerikai szervereire továbbítják és tárolják. A Google ezt az információt használja a nevünkben, hogy elemezze a weboldalunk használatát. Így tud jelentéseket készíteni a weboldal tevékenységéről, és így nyújt számunkra egyéb szolgáltatásokat, melyek a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatosak. Ebben az esetben a feldolgozott adatokból létrehozhatunk pszeudonim („álnevesített”) felhasználói profilokat.
Csak és kizárólag a Google Analytics szolgáltatást használjuk, aktivált IP anonimizálással. Ez azt jelent, hogy az ön IP-címét az Európai Unió tagállamaiban, vagy a Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban résztvevő többi fél részére a Google anonimizálja/rövidíti, mikor a Google megkapja a látogató IP-címét. Csak kivételes esetekben fog teljes IP-címet küldeni a Google szerverére, és ott anonimizálni/rövidíteni. A Google a böngésző IP-címét nem fogja össze semmilyen más adattal.
A cookie-k tárolását megfelelő böngészési beállítással (Cookiek beállítása a böngészőben) megakadályozhatja. A Google Analytics által gyűjtött személyes adatok gyűjtését a weboldalon is tilthatja a böngészőbe beépülő moduljának letöltésével és telepítésével.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu (Kérem vegye figyelembe, hogy ebben az esetben weblapunk nem minden funkciója lesz elérhető.)
További Google általi adatkezelési információért és beállításokért a következő oldal ajánljuk.

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=hu (Hogyan használja a Google a szolgáltatásainkat használó webhelyekről vagy alkalmazásokból származó adatokat?)

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu (Hogyan használja a Google a cookie-kat a hirdetésekben?)

http://www.google.com/settings/ads (hirdetések személyre szabása)

http://www.google.com/ads/preferences (hirdetések személyre szabása)

9 – Fotók és a termékek megjelenése

 A termékek fotói és a leírások nem képezik a szerződés részét, és nem a szerkesztő által készültek.

10 – Vonatkozó jogszabályok

Jelen Felhasználási Feltételek a magyar jogszabályoknak megfelelően készültek.

11 – Kapcsolatfelvétel

Amennyiben kérdése van vagy bármilyen további információra van szüksége, küldjön üzenetet az operations@interchange.hu e-mail címre.